Wat staat er in het Bouwbesluit over de hoogte van een glazen wand cq balustrade?


Bij het installeren van een balustrade is het van groot belang dat deze aan de juiste veiligheidseisen voldoet. Daarom zijn er verschillende eisen opgenomen in het bouwbesluit. Zo moet een balustrade volgens het bouwbesluit een bepaalde hoogte hebben. Of u nu zelf een balustrade wil plaatsen of een geheel appartementencomplex van balustrades of balkonhekken wil voorzien. Het is belangrijk dat uw balustrades aan deze eisen voldoen.

Bouwbesluit eisen aan hoogte balustrade

Een val van grote hoogte kan natuurlijk zorgen voor ernstig letsel en moet te allen tijde voorkomen worden. Door de regels van het bouwbesluit op te volgen is hier minder kans op. De regels in het bouwbesluit in Artikel 2.18 Hoogte, luiden als volgt:

 1. Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.
 2. In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een vloerafscheiding een hoogte van ten minste 1,2 m, gemeten vanaf de vloer.

Wanneer een vloerafscheiding (oftewel balustrade) nodig is, staat in artikel 2.17:

 1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Kort gezegd moet een nieuwbouw balustrade die op 1 meter of hoger wordt geplaatst, 100 centimeter in hoogte zijn. Wordt de balustrade op hoger dan 13 meter geplaatst, dan is dit 120 centimeter. Voor bestaande bouw wordt de eis gesteld dat een hekwerk wordt geplaatst vanaf 1,5 meter met een minimale hoogte van 90 centimeter. Advies is om altijd met de eisen van nieuwbouw te werken, omdat dit simpelweg veiliger is.

Eisen aan een balkonhek met spijlen of lamellen

Ook aan de vorm van een balkonhek worden eisen gesteld, het moet immers onmogelijk zijn dat een klein kind door de spijlen kan glippen. Voor gebruik bij een woning mogen de spijlen of lamellen maximaal 10 centimeter uit elkaar staan. Voor andere gebruiken gelden er verschillende regels, bekijk dus van tevoren waaronder uw balustrade valt. De balustrade mag maximaal 10 centimeter vanaf de grond geplaatst worden. 

Eisen aan glazen balkonhekken

Belangrijk bij glazen balkonhekken, is dat het glas niet zomaar kan breken. Verschillende toepassingen vragen dan ook om verschillende eisen. Zo hoeft de lijnlast in kN/m ‘slechts’ 0.3 bij een niet gemeenschappelijke ruimte met een woonfunctie, waar dat bij gebruik in bijvoorbeeld een bioscoop of theater 3.0 is. De glazen balustrades bestaan vaak uit twee lagen glas van 4 mm dikte, met daartussen twee lagen PVB-folie. Als het glas breekt zullen er geen scherven komen. De lijnlast van dit glas wordt bepaald door een aantal factoren. Het is sowieso altijd geschikt om in een woning te plaatsen.

Reiniging conform ARBO omstandighedenwet en overige voorschriften

Ondanks een goede werking van beglazingsrubbers wordt in de constructie rekening gehouden met enige watertoetreding in de sponning. De randverbinding van isolatieglas mag niet langdurig worden belast met water. Om te voorkomen dat te veel water en vuil in de sponning kan dringen, is periodieke controle van de beglazingsrubbers nodig. Hierbij moet vooral gelet worden op een goede aansluiting van de rubbers in de hoeken. Waterafvoergaten in de sponning zorgen ervoor, dat binnengedrongen water naar buiten wordt afgevoerd en de sponning wordt belucht. Een periodieke controle op de goede werking (niet verstopt zijn) van de waterafvoergaten is noodzakelijk. Voor controle van zowel de beglazingsrubbers als de waterafvoergaten kan, afhankelijk van ligging en oriëntatie, een frequentie worden aangehouden van 1 tot 3 jaar.

Arbowet

In artikel 16 lid 2 sub a van de Arbowet wordt de mate van fysieke belasting waaraan werknemers
blootstaan benoemd als onderwerp waarvoor specifieke regels van kracht kunnen zijn. Deze regels
zijn vervolgens terug te vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Bron: www.overheid.nl (wet- en regelgeving)

Werkhouding

 • Hurken en knielen
 • Voorkom hurken en knielen, beweeg een been naar achter zodat je rug recht blijft en
  neem steun op knie of tafel
 • Als je moet hurken of knielen; kniel op 1 knie (de schuttershouding) of ga door je
  knieën. Gebruik bij knielen een doek of dweil onder de knie.
 • Kniel niet langer dan 60 minuten per dag.
 • Reiken
 • Voorkom reiken, gebruik een hulpmiddel zoals een interieurmop, sanitairmop of
  spinragmop
 • Bij werkzaamheden boven schouderhoogte, gebruik een interieurmop/ sanitairmop
  of een trapje
 • Staan
 • Werk zoveel mogelijk met rechte rug
 • Stel hulpmiddelen op de juiste hoogte in zodat je niet hoeft te buigen of bukken
 • Bewegen
 • Sta zo weinig mogelijk stil maar loop mee met de beweging
 • Haal beweging niet uit de schouders of armen, maar uit het hele lichaam
 • Tillen en dragen
 • Til zo weinig mogelijk. Het maximale tilgewicht onder de meest ideale
  omstandigheden is 23 kg. Naast gewicht wordt de belasting ook bepaald door onder
  meer frequentie, afstand van de verplaatsing, hoogte van de vloer en draaiing van
  het lichaam. Als deze factoren meegewogen worden is het maximale tilgewicht
  meestal maar 12 kg. Controleer het tilgewicht aan de hand van bijvoorbeeld de
  NIOSH berekening of de tiltest van de FNV.
 • Als de last zwaarder is, gebruik dan een hulpmiddel of til met 2 personen. Bij
  handmatig tillen mag het nooit zwaarder zijn dan 50 kg.
 • Draag zo weinig mogelijk, verplaats materiaal bijvoorbeeld met de materiaalwagen
 • Til niet boven schouderhoogte

Met bovenstaande gelezen te hebben is het wassen van balkonglas in 1 aaneengesloten repeterende beweging ergonomisch niet verantwoord. Men moet teveel knielen, bukken, reiken en strekken inclusief de repeterende beweging van het bovenlichaam cq armen. Om het begrijpelijker te maken: men gaat gedurende langere tijd over 1, 1,10 of 1,20 meter al bukkend met gestrekte arm de buitenzijde van balkonglas reinigen. Daarbij leunt u tegen circa 2 cm gehard glas zonder verdere enige bescherming.

Eerste wat veel mensen nu denken, dat kan anders. Ja met een hoogwerker of osmose steel kan je veel bereiken. Maar de langdurige effecten van het bewassen met osmose op deze hoogte op glas en beton zijn nog niet onderzocht. Ik vrees dat het lekwater wat naar beneden druipt zwaar verontreinigd is en op den duur gaat inwerken op glas, aluminium en beton.

Maar er zijn ook balkons die boven water hangen en dus niet met voonoemde methodes bereikbaar zijn. daar moet iemand dus overheen gaan hangen. Nu wordt de soep niet zo heet gegeten dat ius waar. maar de fysieke belasting van het wassen val alle balkonglas aan binnen- en buitenzijde van een grote VvE is een zware fysieke opgave. Een waarvan ik denk dat deze niet binnen de wet te doen als men “gewone” materialen gebruikt. Ik weet dat er materialen makkelijk te verkrijgen zijn die een dusdanig ontwerp hebben dat zij zonder teveel bukken, rekken en strekken dit glas makkelijk aan binnen- en buitenzijde kan bewassen zonder liters water te verbruiken.

Voor meer info hierover kunt u mij mailen